حامد دهنوی

بررسی قبل از پروژه؛ از گذشته بیاموزیم

رادیو بیمارستان ۳- ویژگی های برجسته مدیر بیمارستان

انسان خطاکار است؛ گزارش انقلابی درباره خطاهای پزشکی

مدل بهبود کیفیت چیست؟

برنامه اجرایی؛ از اجرای برنامه ها مطمئن شویم

مفهوم کیفیت خدمات مراقبت های سلامت چیست؟

معنای بهبود کیفیت چیست؟

رادیو بیمارستان (۲)- ویژگی های مدیریت بخش سلامت

رادیو بیمارستان (۱)- اهمیت مدیریت در بیمارستان

روش ارزیابی بهبود کیفیت در بیمارستان