بهبود سیستم ها و فرایندها

ترخیص با رضایت شخصی

ترخیص با رضایت شخصی بیماران و مواجهه با آن در بیمارستان

مدیریت مصرف منابع

مدیریت مصرف منابع و نقش آن در افزایش کارایی خدمات سلامت

درس هایی از حادثه بیمارستان بریستول

روش های بهبود فرآیندهای خدمات سلامت

شناخت فرایندهای خدمات سلامت

چرا صف

چرا صف و فهرست انتظار به وجود می آید؟

مفهوم جریان فرآیند در خدمات سلامت

زمان انتظار در بیمارستان

چند توصیه برای کاهش زمان انتظار و تاخیر خدمات

کارایی خدمات سلامت

حدود یک سوم منابع مالی بخش خدمات سلامت تلف می شود

افزایش شفافیت خدمات سلامت

مردم از کمبود شفافیت در خدمات سلامت رنج می برند