20 توصیه به بیماران برای پیشگیری از خطاهای پزشکی

۲۰ توصیه به بیماران برای پیشگیری از خطاهای پزشکی

فرهنگ ایمنی بیمار

۴ جزء کلیدی فرهنگ ایمنی بیمار

جنبش ایمنی بیمار

به صفر رساندن مرگ های قابل پیشگیری تا سال ۲۰۲۰

سوند ادراری

پیشگیری از عفونت ناشی از سوند ادراری (پوستر)

۸ اقدام ایمنی بیمار-

۸ اقدام ساده برای حفظ ایمنی بیمار در بیمارستان

زخم بستر

پیشگیری از زخم بستر (پوستر)

سقوط بیمار

پیشگیری از سقوط بیمار (پوستر)

اولویت های ایمنی بیمار

اولویت‌های مطالعاتی در زمینه ایمنی بیمار در کشورهای در حال توسعه کدامند؟

مدیریت مصرف منابع

مدیریت مصرف منابع و نقش آن در افزایش کارایی خدمات سلامت

ایمنی بیمار، چه چیزهایی باید آموزش داده شود؟