تصویر

گزارش کردن خطاهای پزشکی؛ چرا خطاها گزارش می‌شوند و چرا نمی‌شوند؟

سوند ادراری

پیشگیری از عفونت ناشی از سوند ادراری (پوستر)

۸ اقدام ایمنی بیمار-

۸ اقدام ساده برای حفظ ایمنی بیمار در بیمارستان

زخم بستر

پیشگیری از زخم بستر (پوستر)

سقوط بیمار

پیشگیری از سقوط بیمار (پوستر)

رفتارهای غیرایمن که ایمنی بیمار را به خطر می اندازند

مشارکت با بیماران

مشارکت بیماران در خدمات مربوط به خودشان کم است

پنج گام تا خدمات سلامت ایمن تر

۵ گام تا خدمات سلامت ایمن تر

کارایی خدمات سلامت

حدود یک سوم منابع مالی بخش خدمات سلامت تلف می شود

برنامه درخواست از بیماران

«SPEAK UP» برنامه ی جلب مشارکت بیماران در ایمنی