راهنمای عملی اندازه‌‌گیری آسیب‌ به بیماران در بیمارستان

کتاب راهنمای عملی اندازه‌‌گیری آسیب‌ به بیماران در بیمارستان

گزارش کردن خطاهای پزشکی؛ چرا خطاها گزارش می‌شوند و چرا نمی‌شوند؟

درگذشت استاد کیارستمی و یادآوری موضوع خطاهای پزشکی

هفت نوع اتلاف در خدمات بیمارستان که کارایی را کاهش می دهد

۵ توصیه برای بهبود سیستم گزارش‌دهی خطاها

هوش هیجانی و نقش آن در افزایش کیفیت خدمات سلامت

علل ریشه ای خطاهای پزشکی

علل ریشه ای خطاهای پزشکی؛ کدام عوامل آشکار و پنهان ایمنی بیمار را تهدید می کند؟

پژوهش ایمنی بیمار

مهارت های لازم برای پژوهش در زمینه ایمنی بیمار

فرهنگ بهبود کیفیت چیست و چرا اهمیت دارد؟

ترخیص با رضایت شخصی

ترخیص با رضایت شخصی بیماران و مواجهه با آن در بیمارستان