مهارت‌های عمومی

روش ارزیابی بهبود کیفیت در بیمارستان

7 اصل برای بهبود وبسایت بیمارستان

۷ اصل برای بهبود وب سایت بیمارستان

همه بیمارستان های آمریکا از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند

همه بیمارستان های آمریکا از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند

آیا بیمارستان شما آمادگی بهبود کیفیت را دارد؟

آیا بیمارستان شما آمادگی بهبود کیفیت را دارد؟

۱۴ توصیه کراسبی به مدیران برای بهبود کیفیت

مدل دونابدیان برای بهبود کیفیت

سنجه های اعتباربخشی بیمارستان

کتاب نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی

کتاب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

۷ محدودیت بازاریابان در بخش سلامت