حامد دهنوی

مفهوم جریان فرآیند در خدمات سلامت

مشارکت با بیماران

مشارکت بیماران در خدمات مربوط به خودشان کم است

زمان انتظار در بیمارستان

چند توصیه برای کاهش زمان انتظار و تاخیر خدمات

۱۰ قانون ارتباط با ذی‌نفعان پروژه های بهبود

پنج گام تا خدمات سلامت ایمن تر

۵ گام تا خدمات سلامت ایمن تر

کارایی خدمات سلامت

حدود یک سوم منابع مالی بخش خدمات سلامت تلف می شود

برنامه درخواست از بیماران

«SPEAK UP» برنامه ی جلب مشارکت بیماران در ایمنی

5 افسانه درباره پروژه بهبود

۵ افسانه‌ درباره پروژه‌های بهبود کیفیت

افزایش شفافیت خدمات سلامت

مردم از کمبود شفافیت در خدمات سلامت رنج می برند

پایدارسازی برنام های بهبود

پایدار کردن برنامه های بهبود؛ چالش بزرگ بیمارستان ها